Deklaracja dostępności Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Klauzula informacyjna RODO dla osób składających wniosek o zapewnienie dostępności Klauzula informacyjna RODO dla osób składających wniosek o zapewnienie dostępności.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Martineum
Adres: Św. Marcin 78, 60-805 Poznań
p.o. Kierownika obiektu: mgr Bernardeta Masewicz, email: bernasia@amu.edu.pl, tel. 61 829 47 30, +48 519340587
Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami - 200 m od wejścia tylniego do budynku, wjazd od ul. Kościuszki 80.
Wejście główne do budynku posiada schody wyposażone w poręcze, natomiast podnośnik przyschodowy ulokowany jest od ul. Św. Marcin 78
Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest zaopatrzony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. W ciągu najbliższych dwóch lat zostaną zainstalowane tabliczki na drzwiach pomieszczeń z pismem Braille’a i informacjami w kodzie QR.
Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Brak strony internetowej budynku.
Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia – Tel. 618294730