*opiekun naukowy: dr hab. Grażyna Liczbińska

*opiekun naukowy: dr hab. Grażyna Liczbińska

Adiunkt w Zakładzie Ekologii Ewolucyjnej Człowieka IA WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr hab. Grażyna Liczbińska jest adiunktem w Zakładzie Ekologii Ewolucyjnej Człowieka Instytutu Antropologii na Wydziale Biologii UAM i opiekunem Sekcji Antropologicznej Koła Naukowego Przyrodników. W pracy skupia się na następujących zagadnieniach badawczych: stratyfikacja płodności, długości życia, umieralności i stanu zdrowia w zależności od zmiennych społeczno-ekonomicznych w populacjach historycznych i współczesnych; wpływ transformacji politycznych i ekonomicznych na cechy biologiczne (wysokość i masę ciała, BMI); wpływ długoterminowych katastrof (w tym klęsk żywiołowych, wojen, głodu) na rozwój i zdrowie człowieka. W tegorocznej edycji festiwalu odpowiada merytorycznie za przygotowane dla Państwa wykłady pt. Antropogeneza i miejsce człowieka w świecie organizmów żywych oraz Od zapłodnienia do urodzenia.

26 kwietnia
OD ZAPŁODNIENIA DO URODZENIA
26 kwietnia
ANTROPOGENEZA I MIEJSCE CZŁOWIEKA W ŚWIECIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH