Bąkiewicz

Bąkiewicz

Adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

W centrum zainteresowań badawczych znajdują się współczesna literatura w ujęciu dyskursywnym i interdyscyplinarnym, zagadnienia krajobrazu kulturowego i problematyka związana z polsko-niemieckim pograniczem. Kierownik zespołu badawczego pt. „Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza” (2014-2016), popularyzatorka kultury i literatury o/na pograniczu. Autorka monografii i (Literatura, społeczeństwo i polityka w twórczości publicystycznej Maxa von der Grüna, Wrocław 2015), redaktor monografii wieloautorskiej (An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum, Paderborn 2016; Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza, Zielona Góra 2017), autorka studiów i szkiców o Bertolcie Brechcie, Gerharcie Hauptmannie, Arnoldzie Zweigu, Eberhardzie Hilscherze, Jochenie Klepperze, Christine Nöstlinger. Eksploruje literaturę regionalną, w szczególności literaturę niemieckojęzyczną twórców pochodzących z dzisiejszej Ziemi Lubuskiej. „Kultura sąsiedztwa” to motto przyświecające jej aktywności naukowo-badawczej, dlatego pole dociekań obejmuje także polsko-niemieckie kontakty kulturowe i literackie.

25 kwietnia
OdraLiteraTour. Spotkanie literackie z Marią Sidroską-Ryczkowską