Kasprzak

Kasprzak

doktorantka

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Doktorantka w Zakładzie Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej WSE UAM. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół obszarów pedagogiki twórczości i edukacji międzykulturowej zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i rodzin pochodzących ze środowisk defaworyzowanych z uwzględnieniem ucznia zdolnego. W ramach podejmowanych przeze nią przedsięwzięć naukowo-badawczych podejmuję tematykę związaną z wielopłaszczyznowym rozwojem dziecka, np. procesem wspierania i wspomagania dzieci i młodzieży w trakcie rozwoju, skutecznością działań w pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem aktywności twórczych w edukacji przedszkolnej i elementarnej oraz pozaformalnej.

25 kwietnia
„Cyrkolandia w edukacji”